سايت وب دکتر علی اکبر حقدوست

     
       
       
 

نام و نام خانوادگی: دکتر علی اکبر حقدوست
عنوان:
دکترای اپيدميولوژی و آمار زيستی
مرتبه علمی:
استاديار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدرس افتخاری دانشکده بهداشت و طب گرمسيری لندن

 

 

 

     
       

بروز شده در تاريخ : 18 Mar 2006